Hitachi

 Hitachi Application Server V10 定義リファレンスUNIX®用)


3.11 glassfish-resources.xmlに設定する要素の詳細

glassfish-resources.xmlに設定する要素について説明しています。

〈この節の構成〉