Hitachi

 Hitachi Application Server V10 定義リファレンスWindows®用)


3.9 glassfish-ejb-jar.xmlに設定する要素の詳細

glassfish-ejb-jar.xmlに設定する要素について説明しています。

〈この節の構成〉