Hitachi

Cosminexus V11 BPM/ESB基盤 サービスプラットフォーム リファレンス


付録B 用語解説

マニュアルで使用する用語について

マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB基盤 用語解説」を参照してください。