Hitachi

Cosminexus V11 BPM/ESB基盤 サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編


2. ユーザ定義受付の定義

この章では,ユーザ定義受付の定義について説明します。

〈この章の構成〉