Hitachi

Cosminexus V11 BPM/ESB基盤 サービスプラットフォーム 開発ガイド 基本開発編


12. APIを使用したデータ変換

この章では,APIを使用したデータ変換について説明します。

〈この章の構成〉