Hitachi

Cosminexus V11 BPM/ESB基盤 サービスプラットフォーム 開発ガイド 基本開発編


4. 電文フォーマットの作成

この章では,電文フォーマットの作成について説明します。

〈この章の構成〉