Hitachi

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ 機能解説 運用/監視/連携編


付録E 用語解説

マニュアルで使用する用語について

マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB基盤 用語解説」を参照してください。