Hitachi

 Hitachi Application Server V10 メッセージリファレンス


KH00049

caught SIGXFSZ, shutting down

説明

SIGXFSZシグナル受信によって、Webサーバを停止しました。

エラーレベル: notice