Hitachi

Cosminexus V11 BPM/ESB基盤 サービスプラットフォーム 開発ガイド 基本開発編


5. ビジネスプロセスの定義

この章では,ビジネスプロセスの定義について説明します。

〈この章の構成〉