Hitachi

Hitachi Storage Advisor Embedded ガイド 


1. ストレージシステムの運用管理

この章では、Storage Advisor Embeddedの概要と、Storage Advisor Embeddedで実施するストレージシステムの運用管理について説明します。

〈この章の構成〉