Hitachi

Hitachi Storage Advisor Embedded ガイド 


9. ボリュームの稼働状況の確認

この章では、ボリュームの稼働状況を確認する操作について説明します。

〈この章の構成〉